Doelstellingen

De website www.haaranalye.nl is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot natuurgeneeskunde en natuurgeneeskundige therapieën en behandelingen. De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in natuurgeneeskunde en haar behandelingen.

Informatie geen vervanging voor medische zorg

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose.

De informatie op www.haaranalyse.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op www.haaranalyse.nl geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

“Zelfzorginformatie” is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie op www.haaranalyse.nl “(zelfzorg)adviezen”. Deze adviezen betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor de bezoeker informatie op www.haaranalyse.nl zoekt.

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor de bezoeker informatie op www.haaranalyse.nl zoekt.

Wanneer informatie wordt gegeven over een supplement dat vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alléén in EU geregistreerde middelen.
Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

de bijsluitertekst van het supplement of de gebruiksaanwijzing goed te lezen
zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/ schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd
een eventuele zwangerschap en/ of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/ of apotheker/ drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden
waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Medische vragen

Omdat haaranalyse.nl in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/ psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op haaranalyse.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

haaranalyse.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via haaranalyse.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen vanuit www.haaranalyse.nl.nl wordt verwezen.